Honoo.

10 tekstów – auto­rem jest Ho­noo..

My ludzie, zaw­sze do cze­goś dążymy. Ma­my ce­le, marze­nia. Czu­jemy że możemy wyg­rać, być naj­lepsi. A po­tem zawód. Cho­ler­na flus­trac­ja. Bo ile ra­zy można przeg­ry­wać? Ile ra­zy może nam coś w życiu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 maja 2014, 19:06

Nie taka jak wszyscy

Pragnę
być dob­rym człowiekiem
Spra­wied­li­wość nieść przed sobą
miłym uśmiechem
wi­tać twarze

Choć czasami
egoiz­mem chcę mieć po­malo­wane oczy
i iść
ścieżką prostą
bez granic

Chcę umieć kłamać
nie­szczerą być wo­bec świata
ale nie chcę zarazem
być ta­ka jak wszyscy 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 maja 2014, 18:42

***

Każdym po­całun­kiem za­bierasz mi
- część mnie.
I mo­je serce
roz­kra­dane przez Ciebie,
za­miast się kurczyć
- ciągle jest większe. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 maja 2014, 19:28

Mo­ja dusza jest błyszczącą gwiazdą płynących łez.
Co od­kry­je drżąca roz­pacz do­tykając tajemnicy? 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 maja 2014, 21:21

(...) Bo nie chcę więcej od­bierać Ci te­go, bez cze­go sa­ma nie mogłabym nor­malnie żyć... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2014, 22:49

***

Płacz nie przyb­liży Cię do Twoich marzeń.
Podążając za ni­mi, zabłądziłeś w le­sie swe­go serca.
Mu­sisz ot­rzeć łzy i iść dalej.
Poszu­kaj przyszłości w moich oczach.
Stań się człowiekiem, którym zaw­sze chciałeś być. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 maja 2014, 17:48

***

Zniszczyłam marzenia,
Pog­rze­bałam je mi­liony metrów nad niebem,
Wysłałam niezaad­re­sowaną paczką -
Do Nikąd. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 maja 2014, 11:49

Kom­ple­men­ty od ludzi których nie zna­my, nie widzi­my, będą naj­szczer­sze ja­kie kiedy­kol­wiek usłyszy­my. Bo będą praw­dzi­we, nie zniek­ształco­ne i nie zakłama­ne przez plot­ki czy po­wie­rzchowną ocenę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 maja 2014, 22:56

Ciepłe po­wiet­rze które wy­dychasz zni­ka gdzieś po­między naszy­mi wargami. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 30 kwietnia 2014, 19:19

Ból

Księżyc jas­nym blaskiem
ze stud­ni moich oczu
wy­lewa wodę.
Źre­nice za­pat­rzo­ne w dal,
odpływające w przestworza...
Nieod­czu­wal­ny chłód,
który prze­nika do ciała
w tem­pie krwi wypływającej
z nadgarstków.
Roz­pa­lone z bólu serce
spar­ciałą ni­cią szy­je ra­ny,
które zdają się.. nie goić... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 kwietnia 2014, 21:26
Zeszyty
  • Ulubione – Cy­taty, wier­sze, poez­ja - którą uwiel­biam.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Honoo.

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność